Annuleren

Hoe annuleer ik een circuitdag?

Tot één maand voor de circuit dag kan je uw betaling omzetten in een voucher / bon van uw betaalde waarde min 15 € , deze laatste dient om onze administratieve en transactie kosten te dekken.
Jusqu'à un mois avant le jour du circuit, vous pouvez convertir votre paiement en un bon/bon de votre valeur payée moins 15 €, ce dernier sert à couvrir nos frais administratifs et de transaction.

Deze voucher / bon is 1 jaar geldig en kan doorverkocht worden ( wij willen u daar gerust bij helpen ).
Ce bon/bon est valable 1 an et peut être revendu (nous sommes heureux de vous aider).

De laatste 30 dagen voor aanvang van de circuit dag is er geen annulering of terugbetaling meer mogelijk maar u kan uw dag wel doorverkopen.
Les 30 derniers jours avant le début de la journée circuit, aucune annulation ni remboursement n'est possible, mais vous pouvez revendre votre journée.

De nieuwe piloot dient zich wel even aan te melden ( liefst op voorhand ) door een mail te versturen met de reservatie nr en zijn gegevens
Le nouveau pilote doit s'inscrire (de préférence à l'avance) en envoyant un email avec le numéro de réservation et ses coordonnées.

Een uitzondering maken om welke reden dan ook is niet mogelijk .
Il n'est pas possible de faire une exception pour quelque raison que ce soit.

Kandidaten die wegens een overboeking dienen geweigerd te worden , hebben het recht het volledige bedrag terug te vragen of deze dag naar een andere dag te verplaatsen.
Les candidats qui doivent être refusés en raison d'un surbooking ont le droit de demander un remboursement intégral ou de décaler ce jour à un autre jour.

Wanneer er een dag niet kan doorgaan wegens corona zullen wij naar iedere ingeschreven en betaalde klant een voucher doormailen die later kan gebruikt worden van het volledige bedrag !
Si une journée ne peut pas avoir lieu à cause du corona, nous enverrons par e-mail à chaque client enregistré et payé un bon qui pourra être utilisé plus tard pour le montant total !

Er worden nooit terugbetalingen gedaan !
Aucun remboursement n'est jamais accordé !